VIZITÁCIE 2016

  Je dobrým zvykom, že sa v čase pašijnom, teda pôstnom, schádzame k službám Božím aj počas pracovného týždňa. Tak tomu bola aj tohto roku, pred Veľkou nocou a každý štvrtok o šiestej hodine večernej sme sa stretávali pri modlitbách, chválospevoch a kázanom slove, aby sme si tak lepšie dokázali uvedomiť a zrovnať so svojim životom veľkonočné udalosti a Kristove zásluhy vo vykupiteľskom diele hriešneho, pominuteľného, telesného človeka.

STRETNUTIE V PALÍNE

Dňa 5. januára 2016 boli do palínskeho chrámu pozvaní zástupcovia zborov, ktorí sa rozhodli neprispievať do Všeobecného fondu našej Reformovanej kresťanskej cirkvi. Toto stretnutie iniciovali naši synodáli, zástupca generálneho kurátora Július Kováč a zástupca biskupa Ján Semjan, ale predsedali mu aj senior Ondavsko - hornádskeho seniorátu Juraj Brecko, seniorka Michalovského seniorátu Erika Dékányová a seniorátny kurátor Michalovského seniorátu Blažej Knežo.

     

VIDEL SOM VŠETKY KOSTOLY SLOVENSKA

   Pod týmto názvom sa organizujú výstavy fotografií a besedy na Slovensku. A kto je ten, ktorý môže toto tak odvážne tvrdiť. Je to človek, ktorý vyfotografoval a zmapoval úplne všetky chrámy nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky. Božie domy vo všetkých mestách, dedinách a osadách. Osem rokov trvalo Mgr. Zdenkovi Dzurjaninovi zhromaždiť fotografický materiál so základnými informáciami o tom ktorom kostole u nás. Ako sám hovorí pri cestách, ktoré podnikal peši, bicyklom, vlakom, či autom a v súčte mali asi 500 000 km zažil chvíle príjemné a humorné, ale aj menej príjemné napr. s ukrajinskými pohraničníkmi na východnej hranici Slovenska, dokonca na neho na niektorých miestach chceli volať políciu.

SENIORÁTNA MLÁDEŽ PRVÝKRÁT U NÁS

   Po prvýkrát sa u nás stretla mládež Michalovského seniorátu. Vďaka vhodným ubytovacím priestorom, ktoré poskytuje náš nový Zborový dom, mohli sme na našej pôde privítať mládež z ostatných reformovaných kresťanských zborov. Zúčastnili sa jej taktiež mladí ľudia zo zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Michalovciach, ale aj z ostatných kresťanských cirkví v našej obci. Akcia teda nadobudla, buď zato Bohu chvála aj ekumenický charakter.

 

KTO BÝVA V ÚKRYTE NAJVYŠŠIEHO...

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe!

                                                                                                  ( Psalm 91, 1-2 )

 

   Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho, nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam.                                      ( Žalm 91, 1-2 )

 

   Úkryt - synonymum bezpečia pred zlom, tôňa - miesto kde sa možno vyhnúť páľave vysušujúceho slnka. Oboje tak prospešné nášmu telesnému človekovi. Písmo sväté je zas studnica, z ktorej sa môžeme napiť, keď trápi páľava a uniká pocit bezpečia nášmu človekovi duchovnému. A kto je tým, ktorý nám to všetko dáva, nás učí práve 91 žalm. Možno aj preto sme si mohli na nedeľňajších službách Božích prvé dva verše uvedeného textu vypočuť aj v nemčine. Znovu k nám do Lastomíra zavítali naši milí bratia z partnerského reformovaného mníchovského zboru.

Jubilejná nedeľa 5. júla 2015

Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.

                                                                                          ( Ef 5, 20 )

 

   Prišli sme o Ježišu Slovo Tvoje počúvať zas... to sú úvodné slová piesne, ktorou sme začali služby Božie v to nedeľné predpoludnie, kedy sme si pripomenuli dve výročia.

   6. júla uplynulo 600 rokov od upálenia majstra Jána Husa .

   Za orgánom sedel, tak ako každé bohoslužby v našom chráme od roku 1990, náš drahý jubilant brat Juraj Kačmár, ktorý sa 3. júla dožil požehnaného veku 90 rokov.

NAHRÁVKY SPEVOKOLU NÁŠHO ZBORU

Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Vtom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili putá.

                                                                                                                       (Sk 16, 25-26)

    Veriacim z radov Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku používajúcim jednací jazyk slovenský je ešte málo známe SOLA RÁDIO, ktoré sa dá vyhľadať na stránke www.reformata.sk . Programová štruktúra tohto rádia je totižto zatiaľ v maďarčine.

  

JUBILEUM DUCHOVNEJ ZBORU

Ochraňuj ma, veď som ti oddaný. Pomôž mi, svojmu služobníkovi; predsa si môj Boh, spolieham sa na teba!

                                                                                                                          (Žalm 86, 2)

 

Už druhým rokom sa jeden z najväčších kresťanských sviatkov, kedy si pripomíname zoslanie Ducha svätého na Pánových učeníkov, spája v našom zbore s významnými životnými udalosťami členov nášho zboru. V roku 2014 sme vo Svätodušnú nedeľu mali konfirmačnú slávnosť a teda naša mládež  potvrdila svoju krstnú zmluvu, verejne pred všetkými zodpovedali otázky katechizmu, vyznali svoju vieru a začlenili sa medzi dospelých údov nášho zboru. Bol to teda jeden z významných medzníkov v ich duchovnom živote.

VIZITÁCIE 2015

Príď Duchu Svätý z výsosti, všetkých nás tu požehnaj, pri našej svätej činnosti milosť nám vždy udieľaj, nech naše srdcia mysle sa nesú k tebe bližšie!

                                                                        ( Spevník ref. kresťanov, pieseň č. 163, J. Földvári )

 

   Prosbou o prítomnosť Ducha Svätého, o Jeho požehnanie a milosť na večerných službách Božích započali v tretí aprílový štvrtok cirkevno-zborové vizitácie. K čomu slúžia vizitácie to asi netreba vysvetľovať žiadnemu kresťanovi protestantských cirkví a snáď už ani návštevníkovi a čitateľovi našej stránky, na ktorej sa snažíme informovať a podávať správy o činnosti a akciách v našej Reformovanej kresťanskej cirkvi v zbore Lastomír. Je teda viac ako jasné, že práve návšteva vizitátorov nás preverí, či sme o prítomnosť Ducha Svätého stáli a či sme o Neho prosili pri každej činnosti, ktorú sme v našom cirkevno-zborovom živote uskutočnili.

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB V LASTOMÍRE

    Svetový deň modlitieb (SDM) v Lastomíre má svoj začiatok v 90-tých rokoch, ale ekumenicky naplno sa rozbehol po r. 2000, keď sa tohto podujatia zúčastňovali všetky cirkvi, spolu so svojimi kňazmi a farármi, ktoré pôsobia v našej obci.