KEĎ SA OBZRIEM SPӒŤ NA PREJDENÚ CESTU...

,, 31. decembra 2014 sa v našej cirkvi uzavrelo jedno volebné obdobie. Na šiestich z deviatich seniorských postoch došlo k zmene. V nasledujúcich príspevkoch nájdeme stručné bilancovanie odstupujúcich seniorov v súvislosti s uplynulým volebným obdobím.“

KONFERENCIA REFORMOVANÝCH SENIOROV 2014

Už tradične sa seniori Reformovanej kresťanskej cirkvi v jesennom období schádzajú na konferencii, ktorú organizuje RE-MI-DIA n.o. na Zemplínskej Šírave v hoteli CHEMES. Tak to bolo aj v tomto roku. V dňoch 13.- 15. októbra 2014 sa stretli seniori slovenských seniorátov našej cirkvi v príjemnom prostredí a pri dobrom, duchovne bohatom programe. Celá konferencia sa niesla v znamení tohoročného ústredného hesla „STRETNUTIE S JÓBOM“.

PRIJALI SME POZVANIE

Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.

                                                                                                                     ( Jn 15, 12-14 )

 

     Členovia nášho zboru, aj tí, čo sledujú našu stránku, si možno pamätajú na predveľkonočnú návštevu presbyterov partnerského reformovaného zboru z Mníchova. Týmito našimi bratskými stretnutiami vzniká čoraz užšie puto a tak z Nemecka prišla tentokrát pozvánka pre nás. Naši bratia a sestry z Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde München II. nám oznámili, že radi by nás v termíne 2.- 6. októbra 2014 privítali vo svojom meste a hlavne na pôde svojho domovského zboru. Ich srdečné pozvanie sme prijali a v danom termíne sme podstúpili cestu do Mníchova.

ODVLHČENIE KOSTOLA

   Už niekoľko rokov sme pozorovali, že po múroch nášho chrámu vzlína vlhkosť. Problém bol najpálčivejší hlavne pri základniach veže. Veľké vlhké fľaky na omietke v interiéri chrámu už neboli len problémom estetickým, ale keďže je to dobrou živnou pôdou pre množenie plesní, mohlo sa to stať aj problémom hygienickým a časom určite aj statickým.

 

Prázdninová opekačka

   V piatok 25. 7. 2014 o 17-tej hodine sa na našej farskej záhrade uskutočnila opekačka pre deti a mládež. Pod vedením pani farárky Márie Meňkyovej a prítomných rodičov deti opekali špekáčiky a hrali rôzne hry, ktoré im pripravili mládežníčky Zuzana Eľková a Zuzana Tkáčová.

KONFIRMÁCIA NA SVÄTODUŠNÉ SVIATKY

   Čo je tvojím potešením v živote i pri smrti?

   To, že telom svojim i dušou svojou, ako v živote, tak i pri smrti, nie som sám svoj, ale som vlastníctvom svojho verného Spasiteľa Pána Ježiša Krista, ktorý svojou drahou krvou učinil dokonale zadosť za všetky moje hriechy. A vyslobodil ma z každej moci diabla, i zachová ma tak, že bez vôle môjho nebeského Otca ani jeden vlas mi nemôže spadnúť z hlavy, ba všetko mi musí slúžiť ku spaseniu. Preto ma aj ubezpečuje skrze Ducha  svätého o večnom živote a činí ma podľa srdca ochotným i náklonným žiť odteraz Jemu.

                                                             (Malý katechizmus reformovanej kresťanskej cirkvi – 1. otázka)

    

 Ktorý ,,kalvín“, ako nás ľudovo nazývajú, by nepoznal túto všeobsiahlu prvú otázku Heidelberskeho katechizmu? Veď práve ňou to všetko začína. Hovoríme o dvojročnej výuke konfirmandov v našej reformovanej kresťanskej cirkvi. Nuž a završuje sa to verejnou skúškou pred presbytermi a zborom, čo je akýmsi dôkazom, že vieroučné i dejinné náležitosti našej cirkvi počas prípravy zvládli a osvojili si ich tak, aby sa mohli stať jej riadnymi dospelými členmi. Následne nato, o nedeľu neskôr, nadväzuje slávnostný akt konfirmácie. V ňom konfirmandi potvrdia sľub, ktorý dali ich rodičia i krstní rodičia, že z nich vychovajú ľudí vštepených do cirkvi Kristovej, ľudí, ktorí raz vyznajú to, k čomu sa oni pri sviatosti krstu zaviazali.

VALNÉ ZHROMAŽDENIA SENIORÁTU V LASTOMÍRE

 

Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu.

                                                                                                                         ( Sk 2, 42-47)

   Tento text poslúžil ako základ kázne na službách Božích, ktoré započali valné zhromaždenia zborov reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, zahrnutých v michalovskom senioráte s jednacím jazykom slovenským. Službou Slova poslúžil brat farár Mgr. Marek Kačkoš. Z kazateľnice k nám prenikali myšlienky, ktoré vyzývali k tomu, aby sme umenšovali sami seba, aby sa nám stala vlastnou bázeň pred Hospodinom, lebo len tak uznáme, že jediný Ježiš je Kráľ a jedine tak bude cirkev len pod Kristovým pravým a nie pod žiadnym iným hriešnym učením. Bohoslužby sme spoločne ukončili chválospevom 238 ,,Vpíš nám do sŕdc, drahý Bože slovo práve kázané.

Z ČINNOSTI NÁŠHO SPEVOKOLU

   ,, Ku Tebe Otče náš voláme", ,, V skalnatom hrobe spal" a ,, Svojmu Bohu vždy chcem veriť". To sú úvodné slová piesní, ktorými sa náš spevokol v nedeľu 4. mája 2014 predstavil na seniorátnom stretnutí spevokolov, ktoré sa už tradične konalo v Reformovanom kresťanskom zbore v Michalovciach.

PREDVEĽKONOČNÁ NÁVŠTEVA Z MNÍCHOVA

Ježiš im odpovedal: Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím. Židia však hovorili: Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni? No on hovoril o chráme svojho tela. Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal.

                                                                                                                        ( Jn 2, 19-21 )

   V predveľkonočnom týždni, navštívili náš zbor spolubratia reformovaného zboru z nemeckého Mníchova. Prišli, aby spoznali prácu lastomírskeho zboru a život reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Boli sme veľmi radi, že chceli stretnúť ako našu duchovnú, tak aj celé presbyterstvo.

CIRKEVNÉ ZBOROVÉ VIZITÁCIE

Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie! Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti!

                                                                                                                 ( Žalm 139, 23-24 )

      Cirkevné vizitácie sú neoddeliteľnou súčasťou kresťanského zborového života. Ich úlohou je preveriť hospodárenie zboru, ako na poli materiálnom, tak na poli administratívy a správy dokumentácie a pravdaže v neposlednom rade na poli duchovnom, čo je základným pilierom zdravého fungovania každého jedného cirkevného zboru. Preverí sa teda práca duchovenstva, presbyterstva, cirkevný zbor celkovo. Každoročné cirkevné vizitácie v zboroch našej reformovanej kresťanskej cirkvi sú veľmi dôležité, aby sme v našich myšlienkach nezblúdili a nezačali cirkevné zbory spravovať takpovediac po svojom. Jedine tak môžeme spoločne napredovať. Základom nám vždy musí byť pravé učenie Slova Božieho, ktoré je nemenným uholným kameňom každej cirkvi Kristovej. K takejto cirkvi bez pochýb chce patriť aj lastomírsky zbor.